Quen somos?

Imprimir
PDF

A Xuventude Comunista é a organización xuvenil do Partido Comunista da Galiza (PCG). Independente en canto ó organizativo e autónoma no político, a Xuventude Comunista considérase unha organización-escola de comunistas, de cadros, de activistas capaces de levar a bo fin a extensión da loita ideolóxica, política e económica pola superación do sistema capitalista e as súas contradicións.

En función dos nosos estatutos...

A Xuventude Comunista é unha organización de mozos e mozas, democrática, internacionalista, laica, revolucionaria e republicana que loita polos intereses da clase obreira e os da súa mocidade, formada polos mozos e mozas comunistas residentes na Galiza.

A nosa organización basea a súa teoría e práctica no materialismo histórico, dialéctico e no socialismo científico; tendo coma principios o internacionalismo proletario, a loita contra o capitalismo, o imperialismo, o patriarcado e a explotación da clase traballadora, así coma o dereito de autodeterminación dos pobos, a preservación da natureza, o fin do fascismo, a xenofobia, a homofobia e calquera inxustiza sobre o xénero humano. Tomamos como base ideolóxica o marxismo-leninismo e as achegas dos movementos de liberación e dos procesos revolucionarios que contribuíron ó progreso da humanidade.

Por que loitamos?

A Xuventude Comunista confórmase de mozos e mozas de entre 14 e 30 anos. Persoas que non vivimos a transición, non votamos a Constitución, non presenciamos a sinatura dos pactos da Moncloa e que, por iso, temos como materia pendente a ruptura democrática. Cremos que é o momento de esixir o noso papel na historia, de loitar a contra a supremacía que o poder económico, monopolios, oligopolios, grandes empresas, bancos, multinacionais... exercen sobre do conxunto da humanidade. É hora de afondar, de apostar polo radicalismo democrático, pola construción dunha terceira república que se constrúa en torno á democracia participativa, a autodeterminación dos pobos e nacións que constitúen o estado español, o emprego digno, a dignidade, a paz e a liberdade que o sistema nos nega.

Cremos que a loita por unha vida digna constrúese en base a espazos de socialización, participación ceibe e directa, xustiza, reparto do traballo e a riqueza, valores de solidariedade no individual e no colectivo, propiedade social, traballo digno e ocio creador, educación digna, creación artística e cultural, defensa da natureza e da paz e igualdade entre pobos.

Construíndo clase

Atopámonos ante un contexto global onde os cambios operados social, política, ideolóxica e economicamente viron reforza-la violencia imperialista e a situación de dominación sobre o conxunto da clase traballadora: mulleres e homes, nativos e inmigrantes, explotados e excluídos, traballadores manuais e intelectuais, parados e estudantes, indefinidos, fixos, descontinuos, temporais, eventuais, bolseiros/as, mozos/as, maiores... Perante isto, formulámo-la loita pola democracia participativa como substitución do modelo neoliberal como primeiro paso cara a construción do socialismo, a cal leve ás clases populares, no camiño de reconquista de dereitos e liberdades arrebatados, a asumir a súa tarefa de superación do sistema capitalista.

O neoliberalismo supón un recorte de dereitos e liberdades fundamentais ás persoas explotadas, excluídas, e unha negación das súas posibilidades de libre e directa participación na reorganización e o progreso da sociedade. Por iso, apostamos por unha democracia participativa; non no sentido laxo de capacidade para decidir sobre unha parte dos orzamentos municipais, senón coma fórmula aglutinadora de reconstrución da conciencia de clase, de organización do poder popular e de creación dunha alternativa acorde coa dignidade das persoas, algo completamente imposíbel de erixir se non é entrando nunha loita aberta en contra dos alicerces do capitalismo.

A ampliación da democracia participativa e a constitución de centros de poder alternativos ós dos estados do capital, a participación democrática da sociedade na súa propia organización en directa rivalidade co poder económico, é un aspecto fundamental no camiño da construción do comunismo.